Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Formiranje "Koalicije protiv predrasuda" u Trebinju

„Koalicija protiv predrasuda“ u Trebinju formirana je 26.04.2013. godine. Radimo zajedno sa ciljem da insiprišemo i podržimo pojedince, grupe i inicijative da prekinemo predrasude i učinimo naše zajednice bezbjednijim i boljim mjestima za život. Promovišemo ranu intervenciju da bi spriječili eskaliranje tenzija i incidenata motivisanih predrasudama u zajednici mapirajući ne samo tenzije i incidente nego također i prilike za jačanje veza unutar zajednice. Posvećeni smo podizanju svijesti, obrazovanju javnosti, i pozivanju vlasti na akciju da bi spriječili i odgovorili na predrasude i incidente izazvane njome. Prepoznajući problem i prijetnje, identifikujući prilike, i pravovremeno i preventivnor adeći vjerujemo da je moguće izgraditi kohezivne zajednice kao mjesto gdje se razlike cijene i uvažavaju. U saradnji sa lokalnim vlastima i javnošću Koalicije teže da postignu sljedeće: 1. Izrade plan akcije koristeći tehnike zagovaranja zasnovane na dokazima sa ciljem da se mobiliše javno mišljenje u podršci pozivu vlastima da se angažuju na prevenciji I pravilnom odogovoranju na pojave mržnje. 2. Mapiraju razmirice kao i zajedništvo u zajednici kao osnove za izradu strategija za prevenciju predrasuda. 3. Koordinišu odgovore civilnog društva na incidente zasnovane na predrasudama u lokalnim zajednicama. 4. Uspostave i sa opštinom aktivno učestvuju u radu zajedničkih radnih grupa da bi se izradio Akcioni plan za kohezivne zajednice. 5. Delegiraju predstavnike (imenovneodstranesvakeopštine) u nadzorno tijelo koje će nadgledati implementaciju Akcionog plana za kohezivne zajednice. 6. Nadgledaju i redovno ažuriraju mapu kohezije zajednice koristeći se podacima o djelima počinjenim iz mržnje i primjerima pozitivnih odgovora na iste. 7. Djeljenjem informacija pronalaze prilike za saradnju sa drugim koalicijama protiv mržnje u njihovim opštinama. 8. Sarađuju sa drugim grupama civilnog društva, javnim institucijama i privatnim sektorom da bi se identifikovale inovacije i implementirale aktivnosti u skladu sa Akcionim planom za kohezivne zajednice. Struktura Koalicije: Članstvo u Koaliciji je otvoreno za sve organizacije civilnog društva i pojedince koji prihvataju sve principe tolerancije i nediskriminacije. Trenutni članovi Koalicije su: • Omladinski centar Trebinje • Centar za održivi razvoj i ekologiju • Udruženje nacionalnih manjina Trebinje • Udruženje građana „Oaza“ Trebinje • Udruženje povratnika Trebinje • Predstavnik CJB Trebinje • Predstavnik Grada Trebinja • Gimnazija „Jovan Dučić“ Trebinje • Predstavnik osnovnih škola u Trebinju Koalicija ima svoj logo, svoj email e-mail: predrasuda.tb@gmail.com i Facebook stranicu Predrasuda Trebinje
Sve
Kohezija
Konflikt
08.01.'17
Govor mržnje
17.05.'15
vrijedjanje
02.02.'15
govor mržnje
17.12.'14
Pravda za sve
11.10.'13
Osuda
Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija