Ko smo mi

Supergrađanke i Supergrađani su predstavnici civilnog društva, lokalnih zajednica, pojedinci koji rade na sprečavanju incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i davanju doprinosa procesu pomirenja.

Supergrađanke i Supergrađani se udružuju u koalicije za borbu protiv mržnje, bazirajući svoje jedinstveno djelovanje na premisi da prave promjene počinju na lokalnom nivou.

Supergrađani u BiH


OSCE Mission to BiH in cooperation with Foundation for New Communication DOKUKINO has in 2013 developed a new tool for citizens to report hate motivated incidents, responses to these incidents and initiatives aimed at their prevention.ČPP/FAQ
Šta je to Supergrađanke/Supergrađani (SG) mapa?

SG mapiranje predstavlja inovativnu metodologiju za prikupljanje podataka u zajednici putem interneta o konfliktnim i kohezivnim situacijama. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je uspostavila ovaj mehanizam radi pružanja podrške lokalnim zajednicama u BiH koje rade na izradi politika koje imaju za cilj ujedinjavanje (koheziju) zajednice. Cilj koji se želi postići je sprečavanje incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i davanje doprinosa procesu pomirenja.

Ovaj vid prijavljivanja ne ugrožava rad policije. Zapravo, građani koji na ovakav način prijave incidente ili situacije koje prethode takvoj vrsti incidenata mogu policiji pružiti potrebne informacije u kriznim područjima sa ustaljenim problemima ove vrste.

Šta se mapira?

Osnovni pokazatelji postojanja konflikta ili kohezije u jednoj zajednici u metodologiji koju koristi SG je postojanje incidenata motivisanih mržnjom i odgovora (reakcija) zajednice na te incidente. Ova mapa takođe služi za ukazivanje na postojanje tenzija u zajednici. Utvrđuju se razlozi za počinjenje incidenata te faktori koji doprinose njihovom nastajanju radi omogućavanja neposredne reakcije zajednice, kao što je osuda incidenta, i izrada sistematičnih i sveobuhvatnih preventivnih strategija.

Kategorije koje čine dio ove metodologije mapiranja se temelje na akademskom istraživanju i postojećim politikama u vezi sa konfliktima i kohezijom u zajednici, te na iskustvima 14 lokalnih koalicija za borbu protiv mržnje koje postoje u BiH. Mapiranje konflikta i kohezije u jednoj zajednici je sve učestalija praksa. SG mapu će biti potrebno periodično testirati i prilagođavati na osnovu povratne informacije koju dostave njeni korisnici, uključujući potrebu ažuriranja spiska kategorija koje se mogu prijaviti a koji odražava trendove u izvještavanju građana i potrebe korisnika ovih informacija. Pojedinačne kategorije su detaljnije objašnjene u Priručniku koji se nalazi na ovoj internet stranici.

Ko može dostaviti izvještaj?

Svako može dostaviti izvještaj na način da popuni jednostavan formular na internetu, pošalje podatke elektronskom poštom ili putem aplikacije za mobilne telefone. Pozivamo sve građane da se uključe u izgradnju zajedništva u vlastitoj zajednici. U dijelu pod nazivom Šta se dešava sa izvještajima? možete saznati o najboljem načinu izvještavanja.

Misija OSCE-a u BiH zadržava pravo da ukloni svaki sadržaj koji nije relevantan, te svaki pristrasan, netačan i nepotvrđen sadržaj.  

Šta su to incidenti i krivična djela počinjena iz mržnje i šta predstavlja odgovore (reakcije) na te incidente?
 • Incident počinjen iz mržnje je djelo koje je počinjeno iz predrasuda, ali ne ispunjava elemente bića krivičnog djela počinjenog iz mržnje.
 • Krivično djelo počinjeno iz mržnje mora ispunjavati dva uslova. Djelo mora biti propisano kao krivično djelo važećim krivičnim zakonodavstvom i mora biti počinjeno iz predrasude prema oštećenom.
 • Predrasuda kao motiv počinjenja djela postoji kada je meta napada (osoba, grupa ljudi ili imovina) izabrana na osnovu zaštićenih karakteristika.
 • Zaštićena karakteristika je temeljna osobina jedne skupine, kao što su rasa, vjeroispovijest, etnička pripadnost, jezik ili seksualna orijentacija.
 • Odgovor (reakcija) na incident ili krivično djelo počinjeno iz mržnje može biti izražena kroz neposrednu reakciju (osuda incidenta od strane vlasti ili građana) ili dugoročne preventivne mjere (projekte ili politike).

  • Šta se dešava sa izvještajima?

   Izvještaji imaju svrhu da pokreču zajednicu da sama istraži prirodu konflikta i moguće strategije za reagovanje na takve konflikte. Lokalni organi vlasti i koalicije civilnog društva protiv mržnje koriste ove podatke da odrede i prioritetno uzmu u obzir rješavanje gorućih problema u zajednici.

   Ovaj pilot projekat je proveden u 15 općina u BiH. Organizacije civilnog društva, lokalni mediji i građani prvo uspostave koaliciju protiv mržnje. Ove koalicije dalje vrše mapiranje incidenata, a posebna se pažnja posvećuje onoj vrsti incidenata koja se najčešće pojavljuje u datoj zajednici s posebnim naglaskom na različitosti, i to manjinskih i zapostavljenih grupa. Nakon toga, koalicija se obraća lokalnim organima vlasti, policiji i drugim institucijama i uspostavlja partnerski odnos za rješavanje ovakvih situacija. Općine uspostavljaju radne grupe u čijem članstvu su ranije navedene organizacije i institucije, radi izrade akcionog plana za koheziju zajednice. Ovi planovi predstavljaju okvir za sistematične i sveobuhvatne preventivne radnje.

   Misija OSCE-a u BiH pruža obuku i tehničku pomoć lokalnim koalicijama i lokalnim organima vlasti. Kontaktirajte nas ukoliko želite pokrenuti sličan proces u vlastitom gradu.

What is the Supergradjani/Supergradjanke map?

SG mapping is an innovative methodology for crowdsourcing conflict and cohesion related community data. The OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina developed it to support the emerging practice of community cohesion policy making at the local level in BiH. This aims to improve the prevention of hate crimes and bias-motivated incidents, as well as contribute to the process of reconciliation.

This kind of reporting does not infringe on the work of the police. In fact, citizens reporting incidents and precursors of such incidents can enhance police intelligence on hot-spot areas.

What are we mapping?

The main indicators of community conflict and community cohesion in the Supergradjani/Supergradjanke methodology are hate-motivated incidents and community responses to these incidents. The map also serves to uncover community tensions. Incident triggers and their contributing factors are identified to facilitate not only immediate community responses, such as condemnations, but also systematic, comprehensive prevention strategies.

The categories designed as part of the mapping methodology are based on academic and policy research on community conflict and cohesion, as well as on the experiences of fourteen local coalitions against hate across BiH. Community conflict and cohesion mapping is an emerging practice. The SG map will require periodic testing and adjustment based on user feedback, including updating of reporting categories to reflect trends in citizens’ reporting and needs of the audience. You can find a detailed explanation of individual categories in the Manual section of the website.

Who can submit a report?

Anyone can submit a report by filling out a simple online form, via email, or through a mobile phone application. We encourage all citizens to become involved in building cohesion in their communities. On how best to do so, please read the section titled “What happens with the reports?”

Please note that OSCE reserves the right to remove all unrelated, biased, incorrect or unverifiable content.  

What are hate crimes and bias-motivated incidents and what are responses?
 • A hate incident refers to an act that is committed with a bias motivation, but may not reach the threshold of a hate crime.
 • A hate crime has two defining elements. The act must be considered a crime under the applicable criminal code and must be committed with a bias motivation.
 • Bias motivation is recognized when a target (an individual, a group of people or property) is chosen based on protected characteristics.
 • A protected characteristic is a fundamental trait shared by a group such as race, religion, ethnicity, language or sexual orientation.
 • A response to a hate incident or hate crime can be either an immediate reaction (condemnation by authorities or citizens) or a more long-term prevention measure (project or policy).

  • What happens with the reports?

   The reports are meant to drive community-led inquiry into the nature of conflict and exploration of possible response strategies to tackle the conflict. Local authorities and civil society coalitions against hate utilize the data to define and prioritize the most pressing problems for the community and how best to address them.

   The process has been piloted in 15 locations throughout BiH. First, civil society organisations, local media and individual citizens come together to form a local coalition against hate. These coalitions conduct mapping of incidents, focusing on the most prevalent types in their particular locality and capturing diverse perspectives, especially those of minority and disadvantaged groups. They then approach municipal authorities, police and other institutions and form partnerships to address the incidents. Municipalities appoint working groups, consisting of representatives of the above-mentioned organizations, to design a Community Cohesion Action Plan. These plans provide the framework for systematic, comprehensive prevention efforts.

   The OSCE provides training and technical assistance to local coalitions and local authorities. Contact us if you wish to initiate a similar process in your town.